Management

KeyPerson

Mr. Zakariya Tahir Al Shaggag Chairman
zakariya@sasarabia.com.sa
KeyPerson

Mr. Ziaul Haque General Manager
ziaul@sasarabia.com.sa
KeyPerson

Mr. Syed Liaquat Deputy Gen. Manager
sla@sasarabia.com.sa
KeyPerson

Mr. Neyazul Haque Business Dev. Manager
neyaz@sasarabia.com.sa
Management

Mr. Manish kr. Singh Office Manager
manish@sasarabia.com.sa
KeyPerson

Mr. Md Iqbal Project Manager
Iqbal@sasarabia.com.sa
KeyPerson

Mr. Afroz Alam Site Engr
afroz@sasarbia.com.sa
KeyPerson

Mr. Ali Hassan GRO
alihassan@sasarbia.com.sa